Advances in X-Ray Analysis

Analytica

Journal of Synchrotron Radiation

Poverkhnost: rentgenovskie, sinchrotronnye i nejtronnye issledovanija

Rigaku Journal

Spectroscopy (Eugene, Oreg.)

X-ray Optics and Instrumentation

X-Ray Spectrometry

X-sen Bunseki no Shinpo = Advances in x-ray chemical analysis