«    5   6   7   8   9   10   


Zhongguo Zhongyao Zasshi (Zhongguo Zhong yao za zhi) = China Journal of Chinese materia medica

Zhongguo-Yaoke-Daxue-xuebao : shuangyuekan = Journal of China Pharmaceutical University

Zhonghua-yaoxue-zazhi = The Chinese pharmaceutical journal«    5   6   7   8   9   10