«    4   5   6   7   8   9   


Zhiye Yixue = Occupational medicine

Zhongguo Gonggong Weisheng Xuebao = Chinese journal of public health

Zhonghua Laodong Weisheng Zhiyebing Zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases«    4   5   6   7   8   9